คุณภาพเชื่อถือได้ สู่ความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง

 

 

     บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ลาเบล, เทปกาว,เมลามีนโมลด์ดิ้งคอมพาวด์และยูเรียโมลด์ดิ้งคอมพาวด์ที่มีคุณภาพ  ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ  รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  จึงได้ดำเนินการจัดตั้งระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังนี้ 

 1. ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

 2. สร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 3. ประเมิน ติดตาม ปรับปรุง ป้องกันและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
 4. มุ่งเน้นลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างยั่งยืน  ลดระดับมลพิษและปริมาณของเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม
 5. มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรและผู้เข้ามาติดต่อประสานงาน  ร่วมมือในการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม
 6. มุ่งสร้างบรรยากาศให้มีความสวยงามร่มรื่น  มีชีวิตชีวา  เอื้อต่อการทำงาน
 7. ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นและให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี  กฎหมายและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

      บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน สนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ  พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายนี้ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเผยแพร่ต่อสาธารณะทราบ

      เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ทางบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน  ทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น
 2. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริม  ให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย  ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
 3. ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่ดูแล และ รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยของทุกหน่วยงาน
 5. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 6. บริษัทฯ จะดูแลสถานที่ทำงาน ให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
 7. บริษัทฯ จะจัดฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจและสามารถไปปรับใช้กับการทำงาน