บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด น้อมกราบสักการะ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์(อัมพร อัมพโร)

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด น้อมกราบสักการะ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) พระสงฆ์ผู้อร่ามในธรรมและศีลาจารวัตร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

泰國第十世王瑪哈哇棲拉隆功已御賜委任泰國第20任僧王,為89歲高齡的頌德帕摩訶穆尼翁法駕,第十世王將於2017年2月12日上午11時,

在玉佛寺舉行新僧王登基典禮。曼谷瓦叻察波披沙提摩訶西瑪蘭佛寺方丈頌德帕摩訶穆尼翁高僧出家時的法名為「安蓬」,

在泰國摩訶瑪谷皇家佛教學院獲得宗教學學士學位後,留學印度 Banaras Hindu 大學,於1969年修完歷史與考古學碩士學位。至今,

頌德帕摩訶穆尼翁法駕皈依佛門已有68年之久).

 

ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555