ขอแสดงความยินดี คุณพรชัย อยู่วิมลชัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จประทานปริญญาบัตรในพิธีประสาทปริญญาบัตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม โดยมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทุกระดับซึ่งมีบรรพชิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกรวมทั้งสิ้น 2,706 รูป และคฤหัสถ์ 2,215 คน รวมทั้งหมด 4,921 รูป/คน 

ในพิธีดังกล่าวมีคุณพรชัย อยู่วิมลชัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า ความเป็นบัณฑิต นอกจากจะหมายรู้ได้ที่ความรู้ ความฉลาดสามารถในหลักวิชาแล้ว ยังสังเกตทราบได้ที่ ความคิด คำพูดและการกระทำทางกาย อีกทางหนึ่ง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนไว้ว่าการกระทำจักเกิดขึ้นได้ก็ด้วยทางทั้งสามนี้เท่านั้น ที่เรียกว่า ไตรทวาร’ อย่างไรก็ตาม ตามความรับรู้ของชาวโลก คงสังเกตการกระทำได้แต่เฉพาะในทางที่แสดงออกมา ให้ได้เห็นและได้ยิน คือการกระทำทางกาย และทางวาจาเป็นสำคัญ แต่ในทางพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นให้สำรวมมโนทวาร คือระมัดระวังการกระทำทางความคิด ให้ได้เสียก่อนเป็นสำคัญ เพราะมโนทวารย่อมเป็นประตูด่านแรกก่อนจะก้าวเข้าไปสู่การกระทำทางกาย และทางวาจา การกระทำทางกาย และทางวาจานั้น

  หากแสดงออกไปไม่ว่าร้ายหรือดี บุคคลภายนอกย่อมสังเกตได้ รู้สึกได้ และตัดสินได้ แต่การกระทำทางความคิด ย่อมเป็นที่รู้ได้เฉพาะตน บุคคลผู้เจริญด้วยคุณธรรมและสติปัญญาที่เรียกกันว่าบัณฑิต จำเป็นต้องคอยไต่สวนสังเกตการกระทำทางมโนทวารของตนเองอยู่เสมอ

 ขอให้ตระหนักในความสำคัญของการสำรวมจิตใจของตน เฝ้าคอยเตือนตนด้วยตนเองอยู่เสมอ อย่าเผลอเข้าใจไปว่าเพียง

แค่ความคิดชั่ว ยังไม่ใช่การกระทำชั่วเป็นอันขาด เพราะอันที่จริง เพียงคิดชั่ว ก็เป็นการกระทำชั่วทางมโนทวารสำเร็จแล้ว

จึงขอให้บัณฑิตทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุจริตทั้งไตรทวาร ให้สมกับความเป็นบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาทุกประการ